Rikastamo

Aikataulu

Hannukaisen kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe, jonka oletetaan kestävän kolmesta viiteen vuotta. Vasta tämän jälkeen voidaan tarkastella kaivoksen lopullista avaamispäätöstä, joka on riippuvainen maailman taloudesta sekä metallien hinnan kehityksestä. Avauspäätöksen tekemisestä tuotannon aloittamiseen kuluu vielä kahdesta kolmeen vuotta, jonka aikana tehdään kaivoksen valmistelevia töitä sekä muu tarvittava kaivosinfra rakennuksineen. Rakentamisvaiheen suora työllistävä vaikutus on arvioitu olevan noin 400 – 600 henkilö-työvuotta ja vastaavasti tuotannon aikainen suora työllistävä vaikutus on noin 300 henkilö-työvuotta / vuosi.

Hannukaisen kaivoshankkeen YVA-menettely on tarkistettu ja vahvistettiin voimassa olevaksi heinäkuussa 2016. Ympäristölupahakemus jätettiin helmikuussa 2016 ja päätöstä odotetaan vuoden 2017 aikana. Kaivospiiripäätöstä odotetaan myös vuoden 2017 aikana. Alueella on voimassa oleva maakuntakaava, jossa alue on osoitettu kaivostuotantoalueeksi. Osayleiskaavan luonnos on kuulutettu alkuvuodesta 2017. Kunnanvaltuusto tekee päätöksen osaleiskaavasta mahdollisesti loppuvuodesta 2017. Työn alla on osayleiskaavan lisäksi kaksi asemakaavaa, jotka käsitellään myöhemmin osayleiskaavan yhteydessä. Vuoden aikana Hannukainen Mining pyrkii aktiiviseen keskusteluun eri sidosryhmien kanssa. Keskustelulla halutaan kartoittaa hankkeen etenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Vuorovaikutusten helpottamista varten on perustettu ohjausryhmä, jonka tehtävä on miettiä eri sidosryhmien tarpeiden ja intressien yhteensovittamista.

Ennen kaivoksen avaamista tarvitaan vielä lisäsuunnitelmia mm. louhinnan tarkasta toteuttamisesta sekä tuotantoprosessien yksityiskohdista. Lisäksi tarvitaan suuri määrä muita lupia, kuten erilaiset rakennusluvat, maankäyttösopimukset, vesiluvat, kemikaaliluvat tms., jotka tullaan hakemaan lähempänä niiden tarveajankohtaa. Louhinnan sivukivimassat sekä malmin päällä olevat poistettavat maamassat sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti eriteltyinä Hannukaisen ja ja Kuervitikon välimaastoon. Maa-aines käytetään kaivoksen sulkemisen yhteydessä maisemointiin. Kaivoksen sivukivien läjitysalueiden pohja- ja pintarakenteissa pyritään käyttämään teollisuuden sivuvirtojen materiaaleja mahdollisimman paljon. Tämän aiheen tutkimus on menossa, tavoitteena on kierrätystuotteiden hyväksikäyttö. Rautarikaste on suunniteltu kuljetettavaksi rikastamolta junakuljetuksina johonkin Perämeren satamista. Junarata on olemassa, mutta se vaatinee kunnostusta kantavuuden varmistamiseksi Kolari – Rautuvaara välillä.

Vuosiaikataulu