Kukka

Ympäristön huomioiminen

Hannukainen Mining Oy haluaa toimia vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Olemme mukana monissa ympäristöhankkeissa, mm. Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi-toimintaohjelmassa. Hannukaisen kaivoksen uudelleen avaamisessa on pyritty löytämään ympäristöä vähiten kuormittava vaihtoehto. Valittu ratkaisu on selkeä parannus aikaisempiin vaihtoehtoihin verrattuna ja se vähentää melua, pölyä, vedenkulutusta sekä vesistön kuormitusta oleellisesti.

Uusi, nykyaikainen murskaamo sijoitetaan maan alle Hannukaiseen ja vastaavasti uusi rikastamo on suunniteltu rakennettavaksi Rautuvaaraan, maantien ja rautatien väliselle alueelle. Tämän ansiosta sekä Niesajoen että Äkäsjoen vesistöt säilyvät koskemattomina. Rikastamon sivutuotteen, rikastushiekan varastointi on suunniteltu sijoitettavaksi Rautuvaaran jo olemassa olevan rikastushiekka-altaan alueelle. Kaikki kaivostoiminnassa syntyvät vedet käsitellään puhdistusprosessissa ja puhdistetut vedet johdetaan laskeutusaltaiden jälkeen putkessa Muonionjokeen, missä virtaama on kuivana aikanakin runsasta.

Malmi kuljetetaan rikastamolle Rautuvaaraan katetulla hihnakuljettimella. Hihnakuljettimen sijoittamisessa maastoon on huomioitu porojen esteetön kulkeminen vanhoilla reiteillään. Kuljetin pyritään myös sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Louhinnan sivukivimassat sekä malmin päällä olevat poistettavat maamassat sijoitetaan sijoitussuunnitelman mukaisesti eriteltyinä Hannukaisen sekä Kuervitikon välimaastoon. Alueet ovat tarkasti suunniteltu alavimmille alueelle ja pohjaveden virtaussuunnat huomioiden. Sivukivikasojen yläpinnat jäävät ympäröivän maaston korkeusaseman alapuolelle. Maa-aines käytetään kaivoksen sulkemisen yhteydessä maisemointiin. Lisäksi maisemoidaan alueita sen mukaan kun jäävät pois käytöstä. Kaivoksen sivukivien läjitysalueiden pohja- ja pintarakenteissa pyritään käyttämään teollisuuden sivuvirtojen materiaaleja mahdollisimman paljon. Tämän aiheen tutkimus on menossa, tavoitteena on kierrätystuotteiden hyväksikäyttö.

Rautarikaste on suunniteltu kuljetettavaksi rikastamolta junakuljetuksina Perämeren satamiin. Junarata on olemassa, mutta se vaatinee kunnostusta kantavuuden varmistamiseksi Kolari – Rautuvaara välillä.