Sanasto

Sanasto

Kaivosalalla on käytössä paljon sellaisia termejä ja sanastoa, joiden merkitystä ei aina tiedetä tai tunneta. Kokosimme tähän verkkosivuillamme mainittuja alan sanoja. Mikäli silti jokin mietityttää, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Dioriitti
Graniitin näköinen, harmaa kivilaji. Hannukaisessa sivukivi.

Ennallistaminen
Ennallistaminen on keino nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä.

Flokkulantti
Kemikaali, jota käytetään kokoa- maan pienimmätkin kiintoainesrakeet yhteen suuremmiksi rykelmiksi, jolloin kiintoaines saadaan laskeutettua ja erotettua nesteen pohjalle.

Jauhatus
Rikastusprosessin osa, jossa materiaalia hienonnetaan mineraalien erottamiseksi toisistaan. Tapahtuu yleensä rumpumaisissa, pyörivissä myllyissä.

Kairasydän
Kairauksessa saatu kallioperänäyte.

Kaivospiiri
Vanhan kaivoslain mukainen rajattu alue, minkä sisällä kaikki kaivostoiminnan toiminta tapahtuu; nykyisessä laissa kaivosalue.

Karsikivi
Hannukaisen isäntäkivilaji. Historiallisesti termi ruotsista: poikkeaa ympäröivistä gneissikivistä, nykyään karbonaattipitoinen tumma kivi.

Kerrannaisvaikutus
Kasautuva muutos kansantulossa, työllisyydessä ja kulutuksessa.

Kiintoaine
Kiintoaineen määrä kuvaa vedessä olevaa hiukkasmaista ainesta. Joki- vesissä kiintoainepitoisuus vaihtelee voimakkaasti. Kiintoainepitoisuudet ovat pienimmillään talvella ja suurimmillaan ennen ensimmäistä tulvahuippua. Kesällä jokien kiinto- ainekulkeuma on yleensä vähäistä.

Ksantaatti
Kokoojakemikaali, jonka avulla saadaan mineraali tarttumaan vaahdotuksessa ilmakuplaan ja näin ollen erotettua ne muusta kiintoaineesta.

Kupari-kultarikaste
Hannukaisen kaivoksen sivutuote, jossa kuparipitoisuus noin 25%, kultapitoisuus noin 8g/t.

Käänteisosmoosi
Käänteisosmoosimenetelmä pakottaa paineen avulla veden kulkemaan pelkästään vesimolekyylejä läpi päästävän kalvon läpi. Vieraat aineet eivät pääse kalvon läpi.

Magneettierotus
Prosessivaihe, jossa magneettinen materiaali erotetaan muusta materiaalivirrasta. Käytetään yleensä rautamalmin rikastuksessa, kuten rautamalmin erottamiseen sivukivestä.

Magnetiittikarsi
Hannukaisen malmikivi, raudan isäntäkivi. Korkein rautapitoisuus.

Malmi
Taloudellisesti hyödynnettävissä oleva mineralisaatio.

Mineraali
Luonnossa kiinteässä muodossa esiintyvä alkuaine tai epäorgaaninen yhdiste, jolla on säännöllinen kiderakenne.

Mineralisaatio
Yhden tai useamman taloudellisesti arvokkaan mineraalin rikastuminen luonnossa.

Monzoniitti
Graniitin näköinen, punainen kivilaji. Hannukaisessa sivukivi.

Prosessivesi
Materiaalinkäsittelyprosessissa kierrätettävä vesi.

Raakavesi
Vettä, jota voidaan käyttää erityisen korkealaatuista vettä tarvitseviin prosessivaiheisiin.

Raakku
ks. Sivukivi.

Rikaste
Malmin rikastuksesta erotettava arvokas lopputuote.

Rikastus
Menetelmä, jolla arvomineraalien pitoisuutta nostetaan halutulle tasolle.

Rikastushiekka
Rikastamon sivuvirta, jota syntyy rikastusprosessissa, eikä sisällä arvomineraaleja. Rikastushiekka sijoitetaan patoamalla rakennettuihin altaisiin, missä vesipitoinen hiekkaliete laskeutuu altaan pohjalle ja vesi vapautuu kiertoon uudelleen käytettäväksi rikastamon prosessissa.

Sadanta
Sademäärä mittaa alueelle tietyssä ajassa satanutta vettä eri olomuodoissa. Sadantaan sisältyy vesi-, lumi-, räntä- ja raesade.

Seulonta
Lajittelee kiintoaineksen raekoon mukaan.

Suodatus
Prosessivaihe, jolla poistetaan vettä lietteestä ja näin ollen saadaan kuivempi kiintoaines/rikaste.

Sivukivi
Arvoton kivi, joka erotetaan louhoksessa varsinaisesta jatkokäyttöön soveltuvasta malmista.

Sivutuote (teollisuuden)
Tuotannossa syntyvä materiaali, jota voidaan tuotteistaa ja jatkojalostaa hyötykäyttöön.

Sulfaatti
Yleisnimitys rikkihapon suoloista.

Vaahdotus
Rikastusmenetelmä, jossa halutut kiintoaineet saadaan kiinnittymään ilmakupliin ja erottumaan näin muusta kiintoaineesta.

Vesikierto
Vesi kierrätetään takaisin tuotantoprosesseihin.