uutiset

Hannukaisen ympäristö- ja vesilupahakemuksessa useita muutoksia

ma 29. lokakuuta 2018 16.55.00

Hannukaisen ympäristö- ja vesilupahakemus on uudelleen kuulutuksessa 29.10.-28.11.2018, koska lupahakemukseen on tullut useita täydennyksiä.
Kuulutus on nähtävillä Kolarin kunnan ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen täydennykset ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kolarin kunnanvirastossa, osoitteessa Isopalontie 2.

Hakemuksen keskeisimmät muutokset:
Lupaa louhosalueen malminajolle, maanpoistolle ja poraukselle haetaan siten, että se on mahdollista myös yöaikaan klo 22–6. Melumallinnuksen mukaan yöaikainen toiminta louhosalueella on mahdollista ilman, että loma-asutuksen yöajan ohjearvo 40 dB ylittyy. Yöaikaan poraus suoritetaan koteloidulla poravaunulla, jolloin äänitasot ovat alhaisempia.
Kaivokselta ei johdeta mitään vesiä tuotantoaikana Äkäs-, Kuer- tai Valkeajokeen. Hannukaisen alueen aluevesiä ei johdeta ympäröiviin vesistöihin toiminnan aikana, vaan niitä otetaan talteen ja johdetaan vesivarastoaltaaseen ja mahdollisen käsittelyn kautta kaivoksen käyttöön (ja sitä kautta purkuputkella Muonionjokeen). Laurinojan ja Kuervaaran avolouhosten kaikki kuivatusvedet johdetaan vesivarastoaltaan kautta Muonionjokeen. Rautuvaaran louhoksia ei tyhjennetä, eikä niihin varastoida rikastushiekkoja. Tunturilapin Vesi Oy:n käsittelemät talousjätevedet kulkevat Muonionjokeen kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkuputken kanssa samaan kaivantoon sijoitettavassa eri putkessa. Niitä ei sekoiteta missään vaiheessa kaivoksen vesien kanssa.
Rikastamon vesien kierrätystä ja vedenkäsittelyä on muutettu. Vesienkäsittelyyn on lisätty vesien käsittelyn tehostamiseksi ja kierrättämisen mahdollistamiseksi käänteisosmoosilaitos (RO-laitos) ja sulfaatinpoistolaitos. Lisäksi toimintaan suunnitellaan erillinen puhdistusjärjestelmä sivukivien suotovesille.
Muuttuneiden tietojen mukaan toiminnasta aiheutuva sulfaattikuormitus vesistöön kasvaa alkuperäisen hakemuksen tasosta 4 000 t/v tasoon 5 000–12 000 t/v. Alempana esitetyt kuormitusluvut sisältävät kaikki Muonionjokeen johdettavat kaivosvesijakeet. Täsmentyneiden sulfaattilaskelmien johdosta on hakemukseen esitetty sulfaatin päästöraja-arvoiksi:
– pitoisuusraja-arvo toimintavuosille 0–3 on 2 500 mg/l
– pitoisuusraja-arvo toimintavuosille 4–> on 1 500 mg/l
– vuosikuormitusraja-arvona liukuva päästöraja 4 000 t/v ylöspäin sadannan mukaan ollen enintään 10 000 t/v.
Aavahelukan lentopaikan lentoestealueen vuoksi Hannukaisen kaivosalueen sivukiven läjitysalue muuttuu. Massalaskelmien mukaan lentoestealueelta on siirrettävä yhteensä 24,5 Mm3 sivukiveä ja 3,1 Mm3 pintamaita. Kaivosalueen läjitysalueita on muutettu niin, että sivukiviä läjitetään entisten sivukivien läntisen ja itäisen läjitysalueiden väliin eli alueelle muodostuu yksi yhtenäinen sivukiven läjitysalue louhoksen pohjoispuolelle. Pintamaat sijoitetaan meluvalliin ja olemassa oleviin läjityksiin. Alkuperäisessä hakemuksessa meluvalliin tarvittavat massat eivät sisältyneet läjitysalueiden tilavuuksiin ja pinta-aloihin.
Muutoksen myötä vaikutukset ympäristöön eivät päästöjen kasvamisesta tai hakemuksen täydennyksistä huolimatta olennaisesti muutu aikaisemmin arvioidusta.

Avi pyytää muistutuksia ja mielipiteitä toimitettavaksi viimeistään 28.11.2018. Asiassa aiemman kuulemisen yhteydessä annettuja lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä ei tarvitse tässä yhteydessä uudistaa tai toistaa.