uutiset

Kaivosalueen kaavat nähtäville: Hannukaisen kaivoksen louhintatyöt voidaan toteuttaa turvallisesti myös lähellä asutusta

ke 21. helmikuuta 2018 08.23.00

Kolarin kunnanhallitus asetti kaivoskaavaehdotukset nähtäville. Ehdotukset ovat nähtävillä 45 päivän ajan, jotta kaikilla on riittävästi aikaa jättää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavaehdotuksista.
Osayleiskaavan tavoitteena on suunnitella Hannukaisen kaivosalue, siihen liittyvät toiminnot, kaivoksen toiminnan aikaiset ja pysyvät suoja-alueet, rakenteet ja yhteydet sekä niiden välitön ympäristö kestävällä tavalla.
Alueen osayleiskaavan luonnoksessa kaivosalueen raja kulkee kaivospiirihakemuksen mukaisesti Hannukaisen kylän pohjoispuolella ja kattaa myös suojavallin vaatiman tilan. Suojavallin tehtävänä on pienentää lähiasutukseen kohdistuvia melu-, pöly ja paineaaltovaikutuksia sekä pienentää lentokivien aiheuttamaa riskiä.
Hannukainen Mining Oy on teettänyt selvityksen missä on tutkittu turvallisuutta ja mahdollisia lentokiviriskejä Hannukaisen kaivoksen suunnittelussa. Selvityksen on tehnyt Ramboll.

Turvallisuus- ja lentokiviselvityksessä todettiin, että Hannukaisen kaivoksen louhintatyöt voidaan toteuttaa turvallisesti myös lähellä asutusta. Tämä vaatii huolellista suunnittelua, hyvää paikallisgeologian tuntemusta ja vastuullisia työskentelytapoja.
Hannukaisen louhoksen reunan etäisyys asutuksesta ei myöskään ole poikkeava. Suomessa toimii kaivoksia turvallisesti lähempänäkin asutusta. Esimerkiksi Pyhäsalmella on avolouhos, missä täytekiveä maan alaiseen kaivokseen louhitaan muutaman sadan metrin päässä lähimmästä asutusalueesta.
Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen ympäristösuojelusta linjaa, että kiviainesten louhos voidaan perustaa 300 metriä asutuksesta.

Hannukaisen kaivoksen osalta lähtötilanne on suosiollinen myös lentokiviriskin hallintaan. Hannukaisen kaivoksen alueella keskimääräinen peitemaakerroksen paksuus on 15–30 metriä.
Ensimmäinen louhintataso sijaitsee siis hyvin syvällä (50-60 metriä). Lisäksi alueen eteläpuolelle rakennetaan korkea suojavalli, jonka yhtenä tehtävänä on pienentää lentokivien sinkoutumisen riskiä louhoksesta etelän suuntaan.
Louhintapenkereiden suunta on poispäin asutuksesta, mikä pienentää asutukseen kohdistuvia riskejä, sillä etuseinämästä mahdollisesti syntyvät lentokivet sinkoutuvat asutuksesta poispäin.
Louhinnan alussa työskennellään Hannukaisen avolouhoksen keski- ja pohjoisosissa, jotka ovat kauempana asutuksesta. Tällöin pystytään louhinnan suunnittelua ja räjäytyksiin liittyviä käytänteitä hiomaan paikalliseen kiveen sopiviksi.
Louhinnan edetessä, louhintataso syvenee ja lentokiviriski pienenee, koska louhinnassa syntyneet seinämät estävät lentokivien lentämisen kaivosalueen ulkopuolelle.

Mikä lentokivi?

  • Lentokivi on kivi, joka lentää odotetun räjäytyskentän ulkopuolelle, kun siihen kohdistuu syystä tai toisesta liian paljon energiaa. Lentokivien on todettu lentävän satoja metrejä tai jopa yli tuhat metriä ja lentokivet ovat kaivostoiminnan yksi merkittävimmistä turvallisuusriskeistä varsinkin työturvallisuusnäkökulmasta.
  • Yleensä lentokiviriskin varmuuskertoimena käytetään ihmisille kerrointa 4. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli teoreettinen lentokiven maksimaalinen lentämismatka on 50 metriä, suojaetäisyydeksi määritetään 200 metriä. Tällöin arvioidaan, että lentokiviriski on tällä etäisyydellä hyväksyttävä.
  • Reikäkoko, panosmäärä, etutäytön pituus ja muut tekijät määritetään jokaiselle kentälle ja niiden räjäytykselle erikseen, huomioon ottaen lentokiviriskit ja haluttu turvallisuusetäisyys. Lähempänä asutusta voidaan käyttää pienempää panoskokoa, etutäyttöä jne. kuin keskellä louhosta. Panoskokoa voidaan myös suurentaa, kun kaivos syvenee ja lentokiviriski asutukselle pienenee.