uutiset

Yöaikaisen kaivostoiminnan melutasot jäävät pieniksi

pe 16. maaliskuuta 2018 12.42.00

Ramboll Oy on selvittänyt suunnitellusta Hannukainen Mining Oy:n kaivostoiminnasta aiheutuvia melutasoja lähiympäristössä laskennallisesti mallintamalla. Selvityksessä tarkasteltiin päivä- ja yöajan keskiäänitasoja, sekä hetkellisiä enimmäisäänitasoja toiminnan eri vaiheissa.
Mallinnustulosten perusteella Hannukaisessa on mahdollista ajaa malmia ja tehdä maanpoistoa, sekä suorittaa tuotantoporausta myös yöaikaan siten, että kaivostoiminnasta ei aiheudu Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten yöajan ohjearvojen ylittäviä keskiäänitasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun suojavalli on rakennettu ja käytetään selvityksen mukaisia melulähteitä ja melulähteiden määriä.
Suurimmassa osassa lähimpää asutusta ovat mallinnusten mukaiset yöajan keskiäänitasot alle 35 dB. Kuljetinhihnaa lähimpänä olevalla loma-asuinkiinteistöllä voi yöajan keskiäänitaso olla yöajan ohjearvon tasalla. Tälle kohdalle ollaan kuitenkin suunnittelemassa melunsuojausta kuljettimen kotelointia parantamalla.
Yöajan keskiäänitason ohjearvo asuinalueilla on 50 dB ja loma-asuinalueilla 40 dB. Hannukaisen kylässä kaikissa louhintatilanteissa yöajan keskiäänitasot ovat yksittäisillä kiinteistöillä korkeimmillaan 37 dB, mutta pääosin alle 35 dB.
Kuervitikon louhinnan alkaessa on keskiäänitaso louhoksen länsipuoleisella porojen erotusalueen vapaa-ajan asunnolla noin 37 dB. Kuljetinhihnan kohdalla olevassa loma-asutuksessa voi yöajan keskiäänitaso olla korkeimmillaan ohjearvon 40 dB tasalla.
Laskentastandardiin perustuva laskennan arvioitu epävarmuustaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on ±3 dB.

Näin mallinnus tehtiin:

  • Melun laskentamalleina olivat Datakustik CadnaA 2017 -melumallinnusohjelman sisältämät pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli ja tieliikennemelun laskentamalli.
  • Mallinnukset on suoritettu melun leviämisen kannalta suotuisissa sääolosuhteissa siten, että mallinnuksessa myötätuuli käy jokaisesta melulähteestä jokaista tarkastelupistettä kohti ja ilman lämpötilakerrostuneisuus on melun leviämisen kannalta suotuisa.
  • Mallinnuksissa ei ole huomioitu alueen puuston melua vaimentavaa vaikutusta, mikä varsinkin suuremmilla etäisyyksillä voi vaikuttaa tuloksiin niitä yliarvioiden.
  • Mallinnuksissa ei myöskään ole otettu huomioon kaivosalueelle syntyvien väliaikaisten varastokasojen melun leviämistä ehkäisevää vaikutusta.
  • Mallinnuksissa on käytetty kivenajon osalta päiväsaikaan kymmentä kiviautoa mallinnettua ajoreittiä kohden ja yöaikaan yhdeksän autoa mallinnettua ajoreittiä kohden. Ajoreittejä on tuotannon aikana käytössä useita yhtäaikaisesti.