Hannukainen Mining

Kaivostoimintaa 20 vuodeksi

Hannukaisen kaivosalue sijoittuu Kolarin kuntaan. Ylläksen huipulta kaivosalueelle on matkaa kymmenen kilometriä, Kolarin kuntakeskuksesta 25 kilometriä. Kaivosalue ei sijaitse Natura 2000-alueella tai vanhojen metsien suojelualueilla.

Hannukaisessa on todennettu malmivaroja 136 miljoonaa tonnia. Ympäristölupahakemuksen mukainen suurin louhintamäärä on 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Maksimilouhinnalla malmi riittää 17 vuodeksi. Kaivostoimintaa alueella olisi kaikkiaan yli 20 vuotta.

Kaivoshankkeessa on meneillään lupavaihe. Kaivossuunnitelmat ja aikataulut voivat kehittyä ja muuttua hankkeen edetessä. Hankesuunnitelmat sisältävät toiminta-alueiden ennallistamissuunnitelmat, joilla korjataan myös aiempien kaivosyhtiöiden korjaamatta jääneet jäljet.

Tuotanto
Louhinta on suunniteltu tehtävän mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Louhinta tapahtuu Hannukaisen avolouhoksessa.
Malmin esimurskaus tapahtuu nykyaikaisessa murskaamossa, joka sijoitetaan maan alle Hannukaiseen. Sieltä murske siirretään hihnakuljettimella kahdeksan kilometrin päähän Rautuvaaraan, jonne rakennetaan uusi rikastamo.
Rikastushiekka on suunniteltu sijoitettavaksi Rautuvaaran jo olemassa olevan rikastushiekka-altaan alueelle. Rikastushiekka-allas uudistetaan. Malmin päällä olevat sivukivimassat ja poistettavat maamassat sijoitetaan Hannukaisen sekä Kuervitikon välimaastoon.
Kaivoksen vesienkäsittely suunnitellaan siten, että Muonion- ja Tornionjoen vesistövaikutukset tulevat ole- maan merkityksettömät.

Vesienkäsittely
Suunnittelun perustana on mahdollisimman pieni raakaveden käyttömäärä ja prosessivesien kierrätys rikastamon sisällä selkeytyksen ja sakeutuksen avulla.
Lisäksi kierrätystä lisätään niin, että rikastushiekka-altaan vedestä valmistetaan käänteisosmoositekniikalla uudelleen vettä rikastamon käyttöön.
Kaivoksen puhdistetut, ylimääräiset vedet johdetaan selkeytysaltaiden jälkeen purkuputkea pitkin Muonionjokeen. Mitään vesiä ei lasketa Äkäsjokeen.

Logistiikka
Kaikki rikasteet kuljetetaan junakuljetuksina. Reilu 2 miljoonaa tonnia rikastetta rautatiekuljetuksella tarkoittaa karkeasti kahta 600 metrin mittaista junaa vuorokaudessa.

Työvoima
Hannukaisen kaivostoiminnan on arvioitu tuovan suoria työpaikkoja rakennusaikana noin 500 ja täyden toiminnan aikana noin 300. Lukemiin ei ole laskettu kerrannaisvaikutuksia.

Havainnevideolla näkyy maisemalliset muutokset kaivoksen edetessä