Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 28 kesäkuun, 2023

Hannukainen Mining ja Tapojärvi testaavat uusia materiaaleja kaivostoiminnasta syntyvien sivukivien ympäristövaikutusten hallintaan. Toiminta liittyy TYPKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja typpi- ja sulfaattipitoisten kaivosvesien stabilointiin sivuvirtapohjaisten betoni- tai peiterakenteiden avulla.
Hannukainen Mining Oy:n Kolarin Hannukaiseen suunnitellulla kaivoksella tulee muodostumaan
sivukiveä, jota ei voida hyödyntää toiminnassa ja joka tullaan läjittämään tiiviiden pohjarakenteiden päälle muodostettavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Sivukivi on mahdollisesti happoa muodostavaa ja vaatii tiiviin peittorakenteen, joka ei läpäise vettä tai happea. 
– Läjitetyn sivukiven tiiviiksi peittorakenteeksi Tapojärvi kehittää materiaaleja, joissa voitaisiin hyödyntää teollisuuden sivutuotteita. Tässä koetoiminnassa sivukiven peittomateriaalina testataan beliittisementtiä, jonka valmistuksessa hyödynnetään metsäteollisuudessa syntyvää soodasakkaa ja lentotuhkaa, kertoo Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa.
Koetoiminnassa ei käytetä happoa muodostavaa sivukiveä, vaan tiivistysrakenteen toimivuutta sekä rakennettavuutta testataan maa- ja kiviaineksilla, jotka tulevat alan toimijoilta.
Koetoiminnan tavoitteena on testata teknisiä työmenetelmiä ja rakenteen toimivuutta käytännössä sivukivialueen peittämisessä. 
– Vaihtoehtoisilla materiaaleilla pyritään korvaamaan peittorakenteissa yleisesti käytettyjä kalvorakenteita. Tavoitteemme on kehittää uusia, kestäviä ratkaisuja kaivosten ympäristövaikutusten hallintaan, Koivumaa kertoo.
Varsinaista koetoiminnan toteutusta varten testataan muun muassa materiaalin veden- ja hapenläpäisevyyttä, lujittumista, stabiiliutta, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä sekä muita
työteknisiä seikkoja. Lisäksi testataan peittorakenteen vaikutusta sivukivialueelta tuleviin päästöihin seuraamalla koerakenteiden läpäisevän hapen määrää sekä rakenteiden läpi suotautuvia ja pintavaluntana kulkeutuvia vesiä.

Viiden vuoden seuranta

Koetoiminta tapahtuu Hannukainen Mining Oy:n kaivoslupahakemuksen mukaisella alueella sijaitsevalla vanhalla maa-ainesten ottoalueella, Laurinojan avolouhoksen länsipuolella.
Uudelle koetoiminnalle rakennettava alue liitetään alueelle aikaisemmin rakennettuun koerakenteeseen. Liittyminen tehdään siten, että nykyisen rakenteen reunaa puretaan ja pengerrystä jatketaan uusien rakenteiden tarvitsemalle alueelle. Koealue rakennetaan koealueella saatavilla olevasta moreenista.
– Koerakenteen toimivuutta hapen ja veden läpäisevyydessä sekä mahdollisia päästöjä seurataan
suoraan rakenteesta erillisillä antureilla sekä koealueiden pintavaluntavesistä näytteenottokaivoista, purkuojasta ja tiivistysrakenteen läpäisevistä vesistä lysimetreistä.
Koeluotoinen toiminta aloitetaan elokuussa 2023. Koerakenteet tehdään valmiiksi viimeistään
lokakuun 2023 loppuun mennessä.
Koerakenteet poistetaan tulevan Hannukaisen kaivoksen rakentamisen ja tuotannon ensimmäisessä vaiheessa, jolloin koetoiminta viimeistään loppuu.
– Monitorointia jatketaan alueella noin viiden vuoden ajan koerakenteen valmistumisesta.

Ensimmäisen koerakenteen alustavat tulokset positiivisia

Edellinen koerakenne Kolariin suunnitellulle kaivosalueelle tehtiin vuosi sitten. Koivumaan mukaan siitä saadut seurantatulokset ovat olleet hyviä, minkä vuoksi nyt halutaan jatkaa koetoimintaa.
Ensimmäistä koerakennetta varten valmistettiin kaivosvettä vastaavaa synteettistä vettä, jota käytetään uuden koerakenteen beliittisementin valmistuksessa. Beliittisementtiä hyödynnetään betonin valmistuksessa, jota käytetään läjitetyn sivukiven pinnan tiivistämisessä. 
– Kaivosvettä käytettäessä kaivosvesi sitoutuu prosessissa beliittisementtiin, Koivumaa toteaa.