Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 29 kesäkuun, 2022

Aluehallintovirastossa vireillä olevaan Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen on tullut ensimmäinen täydennyspyyntö maanantaina 27. kesäkuuta. Täydennyspyynnöllä lupaviranomainen haluaa selvittää lisää Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyviä vaikutuksia, jotta ympäristö- ja vesitalouslupa voidaan myöntää suunnitellulle toiminnalle.

Ensimmäisessä täydennyspyynnössään lupaviranomainen pyytää kaivosyhtiötä selvittämään seuraavia asioita:

  1. Kuka on toimijana energiantuotantolaitoksissa ja polttoaineen jakelussa.
  2. Selvitys Kivivuopionojan kalastosta ja arvio erityisesti taimenen esiintymis- ja poikastuotantoalueista kääntöuoman alapuolisella Kivivuopionojalla sekä mahdollisuudesta kompensoida ojan kuivumisen vuoksi tuhoutuvat alueet kääntöuomassa rakenteellisilla ratkaisuilla suunnitelmapiirustuksineen.
  3. Selvitys vaihtoehtoisesta jätevesien purkupaikasta Muonionjoessa, jotta vaikutukset lohen ja taimenen lisääntymisalueille minimoidaan.
  4. Selvitettävä rakennusvaiheessa tyhjennettävien vanhojen Laurinojan ja Kuervaaran avolouhosten vedenlaatu, louhosvesien vaikutukset Muonionjokeen (veden laatu ja ekologinen tila) ja tarvittaessa menetelmät louhosvesien käsittelemiseksi vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
  5. Selvitettävä kuljetinhihnan ja sen huoltotien rakentamisesta sekä käytöstä Saivojärven harjualueeseen kohdistuvat vaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölakimies Laura Lindström kertoi Turvallisuus- ja Kemikalioviraston (Tukes) ja Hannukainen Miningin järjestämässä kaivoslupahakemukseen liittyvässä yleisötilaisuudessa ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen tilanteesta.

Lindströmin mukaan isoissa hankkeissa pyydetään aina täydennyksiä ja aikataulu voi muuttua.

– Hakemuksen alkutarkastusvaihe on nyt meneillään. Hakemuksesta tiedottaminen, lausuntojen pyytäminen sekä tilaisuus tehdä muistutuksia ja ilmaista mielipiteensä on vuorossa arviolta loppuvuonna 2022. Lisäksi tarvitaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausuntopyynnöt Natura-arvioinnista sekä kuuleminen Ruotsissa (Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus). Päätösharkinta ja asian ratkaiseminen on arviolta aikaisintaan loppuvuonna 2023, ympäristölakimies Laura Lindström sanoi.

Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo, että täydennyksiin vastataan annetun aikataulun puitteissa.

– Olemme aloittaneet vanhojen avolouhosten vedenlaadun selvitykset jo ennen täydennyspyyntöä, sillä vesianalytiikka kehittyy. Myös muut nyt täydennettävät kohdat ovat ajankohtaisia.

Hannukainen Mining jätti ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2021.