Malmivarat

Hannukaisen esiintymässä on rautaa, kuparia ja kultaa

Hannukaisessa on todennettu malmivaroja 136 miljoonaa tonnia. Syvyyssuuntaisia jatkeita ei ole vielä tässä vaiheessa tutkittu tarkemmin.

Tutkitussa malmissa on keskipitoisuutena 32% rautaa ja 0,2% kuparia. Kultapitoisuus on 0,1 grammaa yhtä malmitonnia kohden. Alueen malmiesiintymä liittyy samaan Pajala-Kolari -hiertovyöhykkeeseen kuin Sahavaaran ja Tapulin esiintymät Ruotsissa, mutta kuparin ja kullan olemassaolo on selvä ero Ruotsin puolen rautamalmeihin.

Malmin louhintamäärä on 6,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Suunnitelman mukaan louhinta tapahtuu kahdessa avolouhoksessa, aluksi Hannukaisen louhoksessa ja myöhemmin myös noin kahden kilometrin päässä pohjoisempana olevassa Kuervitikon louhoksessa.

Kaivoksen suunniteltu vuosituotanto on noin 2 miljoonaa tonnia rautarikastetta ja noin 40 000 tonnia kupari-kultarikastetta. Rautarikaste on melkein rikkivapaa ja markkinoiden peruslaatua huomattavasti parempi tuote. Rikkiä sisältävä pyriittirikaste erotetaan rikastusprosessissa omaksi tuotteekseen.

Maksimaalisella vuosituotannolla kaivoksen toiminta-aika on noin 20 vuotta, mutta se voi olla pidetä, jos tuotantoa tehdään pienemmillä volyymeillä tai jos malmivarantoja löydetään lisää tuotannon yhteydessä suoritettavissa lisätutkimuksissa