Etsi
Generic filters
Exact matches only

10 viimeisintä esitettyä kysymystä

Vastaus:

Tottakai! Kaivannaisia tarvitaan ilmastonmuutosta hidastavan teknologian tuottamisessa. Rautaa, kultaa ja kuparia tarvitaan muun muassa digitaalisen yhteiskunnan pyörittämiseen. Jos Hannukainen Mining ei avaa kaivosta, joku toinen sen avaa ennen pitkää, sillä metallit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, eikä niitä löydy mistä tahansa.

Vastaus:

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksessa esitetyt mallinnukset ja arvioinnit kertovat kaivossuunnitelmista ja kaivoksen vaikutuksista ympäristöön ja vesistöön. Viranomainen katsoo ovatko suunnitellut toiminnot riittäviä. Lupaviranomainen myös kuuluttaa lupahakemuksen, jotta muut viranomaiset, hankkeeseen liittyvät asianosaiset ja ihmiset yleensäkin voivat antaa lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä. Näiden perusteella viranomainen voi pyytää meiltä vielä lisää täydennyksiä eli lisää tietoja.

Kaivoshankkeen varsinaiset prosessisuunnitelmat eivät ole muuttuneet merkittävästi. Uusi hakemus tulee sisältämään paljon jo käsiteltyjä asioita, mutta myös uusia mallinnuksia ja arvioita, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Toivomme, että uuden lupahakemuksen myötä saamme kaivokselle lupapäätöksen kohtuullisessa ajassa.

Vastaus:

Kaivoshankkeen lupahakemuksesta haluttiin selkeä paketti, missä esitettäisiin viimeisin käytettävissä oleva tieto. Viiden vuoden aikana suunnitelmat etenivät ja lukuisten täydennysten myötä vanha lupahakemuksemme asiakirjapino kasvoi kasvamistaan. Tiedonsaanti hankaloitui ja siksi oli tärkeää tehdä hakemus uusiksi.

Vastaus:

Purkuputkella lasketaan Tornion-Muonionjokeen kaivostoiminnasta syntyviä, puhdistettuja vesiä. Vesienkäsittelymme on suunniteltu siten, että se puhdistaa kaivosvedet mahdollisimman lähelle Tornion-Muonionjoen luontaisia arvoja, eikä aiheuta haittaa kaloille ja eliöstölle.
Vesienkäsittelyn mitoituksessa- ja kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty alkuperäisiä arvioita huonompia vedenlaatuja, jotta voidaan varmistua siitä, että käsittelykapasiteetti on riittävä ja toiminnasta ei aiheudu vesistöjen tilaa heikentäviä vaikutuksia. Myös metallipitoisuudet, uraani, sulfaatti, typpi ja kemikaalit, kuten ksantaatti on huomioitu ja laskettu tarkkaan.

Esimerkiksi Muonionjoessa havaittava sulfaatin keskimääräinen pitoisuuslisäys purkupaikalla on tasoa 1,8 mg/l. Suurin pitoisuuslisäys 8 mg/l havaitaan arvion mukaan huhtikuussa. Purkuputken alapuolelta mitattavat sulfaatin kokonaispitoisuudet ovat koko vuonna keskimäärin tasoa 4,6 mg/l. Hetkellisissä alivirtaamatilanteessa pitoisuus voi nousta tasolle 30 mg/l. Lohen kannalta merkitykselliset sulfaatin pitoisuustasot erittäin pehmeälle ja pehmeälle vedelle ovat 115 ja 195 mg/l.

Vastaus:

Kaikesta rakentamisesta ja teollisuustoiminnasta on aina vaikutuksia ympäristöön eli ihan 100-prosenttisesti vaikutuksia tulee. Näin suunnitteluvaiheessa olemme hyödyntäneet parasta mahdollista mallinnusteknologiaa tämänhetkisillä tiedoilla, eli olemme tehneet kaiken sen mikä on järkevää tähän vaiheeseen. Kun lupaehdot ovat selvillä, ryhdytään suunnittelua tarkentamaan rakentamisvaihetta varten.

Kaivostoiminnalla on vaikutuksia ympäristöön myös sillä, että syntyy lisää työpaikkoja ja esimerkiksi Kolarin elinkeinot vahvistuvat.

Vastaus:

Suunniteltu kaivos on monimetallikaivos, mistä saadaan talteen rautaa, kultaa ja kuparia. Kullan ja kuparin talteenotto puhdistaa rautarikasteen. Tästä syystä saadaan melkein rikkivapaa rautarikaste, mikä on markkinoiden peruslaatua huomattavasti parempi tuote. Lisäksi kulta- ja kuparirikasteen tuotto kattaa noin puolet tuotantokustannuksista.
Malmia on inventoitu tällä hetkellä olevan noin 20 vuodeksi 6-7 miljoonan tonnin vuosilouhintavauhdilla. Suunnitellulla kuuden miljoonan tonnin vuosilouhintamäärällä valmista rautarikastetta syntyisi noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa, kupari-kultarikastetta puolestaan noin 20 000-60 000 tonnia vuodessa.
Kaivos työllistää 300 henkilöä ja tuo lisää elinvoimaa Lappiin.

Vastaus:

Räjäytyksissä tukeudumme uusimpaan teknologiaan, jolla minimoidaan räjäytysten melu- ja pölyhaitat sekä turvallisuusriskit. Lisäksi räjäytykset keskitetään vain tietyille ajankohdille, jolloin tehdään kerralla mahdollisimman ison kentän irrotus. Räjäytysajankohdista viestitään huolellisesti ja ne vakiinnutetaan niin, että ympäristössä pystytään varautumaan niihin.

Vastaus:

Alueet tullaan maisemoimaan ja sulkemaan ympäristöturvalliseksi viranomaisten lupamääräyksiä noudattaen. Potentiaalista jatkokäyttöä tullaan ideoimaan lähitulevaisuudessa yhdessä myös paikallisten kanssa.
Kaivokselle määrätään vakuuksia ympäristö- ja kaivosluvassa. Nämä vakuudet kattavat kaivoksen sulkemisen kustannukset. Hannukaiseen ympäristöluvan kautta tuleviksi vakuuksiksi olemme esittäneet yli 98 miljoonaa euroa. Viranomaiset tarkistavat näiden vakuuksien riittävyyden määräajoin.

Vastaus:

Ylläksen huipulta katsottaessa näkyy ainakin kolme kaivosaluetta, mutta silti Ylläs on kasvanut ja kehittynyt luontomatkailukohteena. Myös Tilastokeskuksen tilastojen mukaan esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen lukumäärä on kehittynyt Kolarissa.
Uskomme, että Kolarin kuntaan mahtuu useita elinkeinoja tulevaisuudessakin. Olemme tehneet alusta alkaen yhteistyötä matkailualan edustajien kanssa, ja kartoittaneet yhdessä meidän kummankin kannalta parhaita ratkaisuja.
Esimerkkinä matkailun ja teollisuuden toisiaan tukevasta vaikutuksesta on alueen junarata: kaivosta varten aikanaan rakennettu junarata palvelee tällä hetkellä enemmän turisteja kuin teollisuutta. Rataan tulevat parannukset, mahdollisesti sähköistys, auttavat jatkossa myös matkailun tarpeita.

Vastaus:

Kaivostoiminnan vaikutuksia ei ole vähätelty. Vaikutuksia on arvioitu mallinnuksilla ja selvityksillä, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon.

Kysy meiltä

Jäikö jokin vaivaamaan tai etkö löytänyt etsimääsi asiaan vastausta? Vastaamme kysymykseesi pikimmiten.

 

    Haluan, että otatte yhteyttä minuun.