Generic filters
Exact matches only

10 viimeisintä esitettyä kysymystä

Vastaus:

Tottakai! Kaivannaisia tarvitaan ilmastonmuutosta hidastavan teknologian tuottamisessa. Rautaa, kultaa ja kuparia tarvitaan muun muassa digitaalisen yhteiskunnan pyörittämiseen. Jos Hannukainen Mining ei avaa kaivosta, joku toinen sen avaa ennen pitkää, sillä metallit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, eikä niitä löydy mistä tahansa.

Vastaus:

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksessa esitetyt mallinnukset ja arvioinnit kertovat kaivossuunnitelmista ja kaivoksen vaikutuksista ympäristöön ja vesistöön. Viranomainen katsoo ovatko suunnitellut toiminnot riittäviä. Lupaviranomainen myös kuuluttaa lupahakemuksen, jotta muut viranomaiset, hankkeeseen liittyvät asianosaiset ja ihmiset yleensäkin voivat antaa lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä. Näiden perusteella viranomainen voi pyytää meiltä vielä lisää täydennyksiä eli lisää tietoja.

Kaivoshankkeen varsinaiset prosessisuunnitelmat eivät ole muuttuneet merkittävästi. Uusi hakemus tulee sisältämään paljon jo käsiteltyjä asioita, mutta myös uusia mallinnuksia ja arvioita, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Toivomme, että uuden lupahakemuksen myötä saamme kaivokselle lupapäätöksen kohtuullisessa ajassa.

Vastaus:

Ehdottomasti hyvä asia. Uusi kaivoslaki huomioi keskeiset sidosryhmämme paremmin ja olemme pystyneet yhtenäistämään lupahakemuksiamme. Olemme saaneet päivitettyyn lupahakemukseen mukaan aluetalousselvityksen ja olemme voineet laajentaa asianosaisia koskevaa rajausta. Aiemmin meillä ei ollut kunnan tekemää osayleiskaavapäätöstä, jonka myötä kunta on ilmaissut tahtotilansa viedä kaivoshanketta eteenpäin.

Vastaus:

Purkuputkella lasketaan Tornion-Muonionjokeen kaivostoiminnasta syntyviä, puhdistettuja vesiä. Vesienkäsittelymme on suunniteltu siten, että se puhdistaa kaivosvedet mahdollisimman lähelle Tornion-Muonionjoen luontaisia arvoja, eikä aiheuta haittaa kaloille ja eliöstölle.
Vesienkäsittelyn mitoituksessa- ja kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty alkuperäisiä arvioita huonompia vedenlaatuja, jotta voidaan varmistua siitä, että käsittelykapasiteetti on riittävä ja toiminnasta ei aiheudu vesistöjen tilaa heikentäviä vaikutuksia. Myös metallipitoisuudet, uraani, sulfaatti, typpi ja kemikaalit, kuten ksantaatti on huomioitu ja laskettu tarkkaan.

Esimerkiksi Muonionjoessa havaittava sulfaatin keskimääräinen pitoisuuslisäys purkupaikalla on tasoa 1,8 mg/l. Suurin pitoisuuslisäys 8 mg/l havaitaan arvion mukaan huhtikuussa. Purkuputken alapuolelta mitattavat sulfaatin kokonaispitoisuudet ovat koko vuonna keskimäärin tasoa 4,6 mg/l. Hetkellisissä alivirtaamatilanteessa pitoisuus voi nousta tasolle 30 mg/l. Lohen kannalta merkitykselliset sulfaatin pitoisuustasot erittäin pehmeälle ja pehmeälle vedelle ovat 115 ja 195 mg/l.

Vastaus:

Voimassa oleva lainsäädäntö ja viranomaiset määrittelevät mitkä asiat käsitellään ympäristöluvassa ja mitkä kaivosluvassa. Esimerkiksi vesiasioista päätetään ympäristö- ja vesitalousluvassa, ei kaivosluvassa.

Vastaus:

Ilmastopäästöjen osalta seuraamme teknologian kehitystä erityisellä mielenkiinnolla. Ilmastopäästöihin voidaan vaikuttaa muun muassa vähentämällä uusiutumattomien polttoaineiden käyttöä ja korvaamalla ne esimerkiksi sähkö- tai vetyratkaisuilla. Ilmastopäästöt otetaan huomioon myös sähkön hankinnassa.

Vastaus:

Hyvän ja huolellisen suunnittelun avulla pystytään pienentämään kaivoksen vaikutuksia. Käytännössä tämä näkyy meidän tapauksessamme muun muassa suojavallina, maan alle sijoitettavana murskauksena, kattavana ja ennakoivana ympäristötarkkailuna, joka on jo käynnissä ja jota tullaan jatkamaan tuotannon aikana sekä sen jälkeen. Olemme kehittämässä uusia menetelmiä pölynsidontaan. Kiinnitämme erityistä huomiota alueturvallisuuteen ja huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta. Räjäytykset tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan huolellisesti ja ympäristö huomioiden. Olemme sitoutuneet pienentämään porareikäkokoa Hannukaisen avolouhoksessa, jotta räjäytyksiin liittyviä vaikutuksia saadaan minimoitua.

Vastaus:

Kaivosluvanhaltija on aina velvollinen korvaamaan toiminnallaan aiheutetut todetut haitat. Kaivostoiminnan todettuja haittoja korvataan muun muassa kaivostoimituksessa ja tuotannon aikaisten erillisten toimitusten aikana. Kaivoslain mukaisia korvauksia on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee.
Hannukaisen hankkeesta on tehty aluetaloudellinen arviointi, jonka mukaan vaikutuksemme aluetalouteen tulee olemaan merkittävästi positiivinen. Nämä positiiviset vaikutukset näkyvät laajasti eri elinkeinojen tuloksissa.

Vastaus:

Vakuudet määrätään ympäristöluvassa ja kaivosluvassa. Olemme esittäneet vakuuksiksi yhteensä 110 miljoonaa euroa, joka sisältää myös kaivoslain perusteella määrättävät vakuudet, joiden suuruus on 12,3 miljoonaa euroa. Vakuudet on laskettu kattavan kaivoksen sulkemisen kokonaisuudessaan.

Vastaus:

Kaivostoiminnan vaikutuksia ei ole vähätelty. Vaikutuksia on arvioitu mallinnuksilla ja selvityksillä, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon.

Kysy meiltä

Jäikö jokin vaivaamaan tai etkö löytänyt etsimääsi asiaan vastausta? Vastaamme kysymykseesi pikimmiten.

 

    Haluan, että otatte yhteyttä minuun.