Generic filters
Exact matches only

Sanasto

Kaivosalalla on käytössä paljon sellaisia termejä ja sanastoa, joiden merkitystä ei aina tiedetä tai tunneta. Kokosimme tähän verkkosivuillamme mainittuja alan sanoja. Mikäli silti jokin mietityttää, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Dioriitti:
Graniitin näköinen, harmaa kivilaji. Hannukaisessa sivukivi.
Ennallistaminen:
Ennallistaminen on keino nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä.
Flokkulantti:
Kemikaali, jota käytetään kokoa- maan pienimmätkin kiintoainesrakeet yhteen suuremmiksi rykelmiksi, jolloin kiintoaines saadaan laskeutettua ja erotettua nesteen pohjalle.
Jauhatus:
Rikastusprosessin osa, jossa materiaalia hienonnetaan mineraalien erottamiseksi toisistaan. Tapahtuu yleensä rumpumaisissa, pyörivissä myllyissä.
Kairasydän:
Kairauksessa saatu kallioperänäyte.
Kaivospiiri:
Vanhan kaivoslain mukainen rajattu alue, minkä sisällä kaikki kaivostoiminnan toiminta tapahtuu; nykyisessä laissa kaivosalue.
Karsikivi:
Hannukaisen isäntäkivilaji. Historiallisesti termi ruotsista: poikkeaa ympäröivistä gneissikivistä, nykyään karbonaattipitoinen tumma kivi.
Kerrannaisvaikutus:
Kasautuva muutos kansantulossa, työllisyydessä ja kulutuksessa.
Kiintoaine:
Kiintoaineen määrä kuvaa vedessä olevaa hiukkasmaista ainesta. Joki- vesissä kiintoainepitoisuus vaihtelee voimakkaasti. Kiintoainepitoisuudet ovat pienimmillään talvella ja suurimmillaan ennen ensimmäistä tulvahuippua. Kesällä jokien kiinto- ainekulkeuma on yleensä vähäistä.
Ksantaatti:
Kokoojakemikaali, jonka avulla saadaan mineraali tarttumaan vaahdotuksessa ilmakuplaan ja näin ollen erotettua ne muusta kiintoaineesta.
Kupari-kultarikaste:
Hannukaisen kaivoksen sivutuote, jossa kuparipitoisuus noin 25%, kultapitoisuus noin 8g/t.
Käänteisosmoosi:
Käänteisosmoosimenetelmä pakottaa paineen avulla veden kulkemaan pelkästään vesimolekyylejä läpi päästävän kalvon läpi. Vieraat aineet eivät pääse kalvon läpi.
Magneettierotus:
Prosessivaihe, jossa magneettinen materiaali erotetaan muusta materiaalivirrasta. Käytetään yleensä rautamalmin rikastuksessa, kuten rautamalmin erottamiseen sivukivestä.
Magnetiittikarsi:
Hannukaisen malmikivi, raudan isäntäkivi. Korkein rautapitoisuus.
Malmi:
Taloudellisesti hyödynnettävissä oleva mineralisaatio.
Mineraali:
Luonnossa kiinteässä muodossa esiintyvä alkuaine tai epäorgaaninen yhdiste, jolla on säännöllinen kiderakenne.
Mineralisaatio:
Yhden tai useamman taloudellisesti arvokkaan mineraalin rikastuminen luonnossa.
Monzoniitti:
Graniitin näköinen, punainen kivilaji. Hannukaisessa sivukivi.
Prosessivesi:
Materiaalinkäsittelyprosessissa kierrätettävä vesi.
Raakavesi:
Vettä, jota voidaan käyttää erityisen korkealaatuista vettä tarvitseviin prosessivaiheisiin.
Raakku:
ks. Sivukivi.
Rikaste:
Malmin rikastuksesta erotettava arvokas lopputuote.
Rikastus:
Menetelmä, jolla arvomineraalien pitoisuutta nostetaan halutulle tasolle.
Rikastushiekka:
Rikastamon sivuvirta, jota syntyy rikastusprosessissa, eikä sisällä arvomineraaleja. Rikastushiekka sijoitetaan patoamalla rakennettuihin altaisiin, missä vesipitoinen hiekkaliete laskeutuu altaan pohjalle ja vesi vapautuu kiertoon uudelleen käytettäväksi rikastamon prosessissa.
Sadanta:
Sademäärä mittaa alueelle tietyssä ajassa satanutta vettä eri olomuodoissa. Sadantaan sisältyy vesi-, lumi-, räntä- ja raesade.
Seulonta:
Lajittelee kiintoaineksen raekoon mukaan.
Suodatus:
Prosessivaihe, jolla poistetaan vettä lietteestä ja näin ollen saadaan kuivempi kiintoaines/rikaste.
Sivukivi:
Arvoton kivi, joka erotetaan louhoksessa varsinaisesta jatkokäyttöön soveltuvasta malmista.
Sivutuote (teollisuuden):
Tuotannossa syntyvä materiaali, jota voidaan tuotteistaa ja jatkojalostaa hyötykäyttöön.
Sulfaatti:
Yleisnimitys rikkihapon suoloista.
Vaahdotus:
Rikastusmenetelmä, jossa halutut kiintoaineet saadaan kiinnittymään ilmakupliin ja erottumaan näin muusta kiintoaineesta.
Vesikierto:
Vesi kierrätetään takaisin tuotantoprosesseihin.