Hihnakuljetin

Hihnakuljetin vähentää kumipyöräliikennettä

Malmin siirtämiseksi rakennetaan noin yhdeksän kilometriä pitkä ja noin 8,5 metriä leveä kuljetuskäytävä, joka yhdistää kaivoksen ja rikastamon. Kuljettimen linja Hannukaisen kaivoksesta Rautuvaaran rikastamolle kuuluu kaivospiiriin. Kuljetin lähtee kaivoksesta maan alla sijaitsevasta murskaimesta noin 700 m pitkässä kalliotunnelissa. Pakasaivontien, Sorakuopan tien ja mökkitien (Rautuojantie) yli kuljetin nostetaan korkeammalle.

Kuljettimelle rakennetaan teräsrakenteiset alikulut Ylläksentien ja Äkäsjoentien kohdalle. Alituskohtia rakennetaan Valkeajoelle, Äkäsjoelle, Rautuojalle sekä kahdelle suoalueelle.
Reitin varrelle toteutetaan myös yksi porojen/metsäkoneiden alituskohta kuivalle metsämaalle Rautuvaarassa. Alituskohtien toteutus ja sijainti on sovittu yhdessä poromiesten, Metsähallituksen ja metsänomistajien kanssa.

”Hihnakuljetin tulee olemaan katettu ja suojattu sivuseinillä pölyhaittojen ja melun vähentämiseksi.”

Kuljetin on maastossa uusi, lähimaisemassa näkyvä elementti. Kuljettimen vaikutusalueella eniten ihmisiä liikkuu Ylläksentiellä ja Äkäsjoentiellä. Näissä paikoissa kuljetin alittaa tiet, eikä ole näin ollen maisemassa erityisen näkyvä elementti.
Maanteille rakennetaan liittymät kuljettimen huoltoteille, jotka aiheuttavat paikallisesti maaston muokkausta. Korkeimmalle maanpinnasta kuljetin nousee silloilla, jotka ylittävät Pakasaivontien ja Sorakuopantien. Näissä sillan enimmäiskorkeus on 8,25 m. Matalammat tiesillat ylittävät muita teitä, jokia, soita ja poroalueen.
Äkäsjoen ylittävällä sillalla on eniten vaikutusta maiseman kokemiseen, koska se sijoittuu Äkäsjoen varrella olevien vapaa-ajan rakennusten läheisyyteen ja Äkäsjoki on virkistyskäytössä. Tunneli- ja siltapaikkoja lukuun ottamatta kuljetin seuraa maanpinnan muotoja.

Hihnakuljetin ei aiheuta liiallista melua

Hihnakuljettimesta on tehty meluselvitys. Mallinnustulosten perusteella hihnakuljettimen ja muun kaivos- toiminnan aiheuttamat yöajan keskiäänitasot tarkastelualueella ovat loma-asutuksessa korkeimmillaan 34 dB ja vakinaisessa asutuksessa 26 dB alittaen yöajan ohjearvot.
Tarkastelualueella päivä- ja yöajan keskiäänitasojen välinen ero on erittäin pieni (alle 1 dB) ja näin ollen myös päiväajan ohjearvot alittuvat selvästi.

Jätä oma kysymyksesi.