Melu

Kaivostoiminnalla vähäinen merkitys alueen äänitasoihin

Kaivostoiminnassa syntyy monenlaisia ääniä. Melua aiheutuu räjäytyksistä, louhinnasta, murskauksesta ja liikenteestä. Jotta voimme minimoida kaivostoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, mittasimme Hannukaisen kaivoksen ja sen lähialueen ympäristömelua ja tärinää koelouhinnan aikana 11.7. – 14.9.2017. Ääniseurantaa tehtiin osin jo ennen kuin työt alkoivat, jotta saatiin todennettua myös taustamelu. Kaivostoiminnan vaikutusta alueen äänitasoihin tarkasteltiin niiden päivien osalta, jolloin alueella oli räjäytyksiä, malmia kuljetettiin ja malmia läjitettiin kaivosalueella.

Kaivosalueen työskentelyn äänet, räjäytyksen merkkiääni sekä itse räjäytys olivat selkäesti kuultavissa mittauspisteellä MP1, mikä sijaitsi lähimpänä koelouhosta. Myös mittauspisteellä MP2 nämä äänet ovat kuultavissa, joskin vaimeampina.
Räjäytyksen äänet kuuluvat vaihtelevasti mittauspisteillä MP3, MP4 ja MP5. Näissä pisteissä räjäytyksen äänet peittyvät toisinaan muun muassa liikenteen ääniin ja tuuleen. Muilla mittauspisteillä räjäytysten ääniä ei pystytty erottamaan taustamelusta.
Kaiken kaikkiaan mittaustulosten perusteella kaivostoiminnan merkitys alueen äänitasoihin ei ole merkittävä.

Jätä oma kysymyksesi.