Pöly

Toiminnan alkaessa tulemme tarkkailemaan laskeumaa 

Tyypillisesti kaivostoiminnassa hiukkaspäästöjä aiheuttavat raskas liikenne ja työkoneet, malmin ja sivukiven louhinta, lastaus ja murskaus sekä rikastushiekan varastointi.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta on mitattu Hannukaisessa ja Rautuvaarassa jatkuvatoimisilla automaattisilla analysaattoreilla. Näytteenotto tapahtui mittauskoppien katolla olevista sondeista noin neljän metrin korkeudelta. Mittaustulosten tarkasteluja ja tulkintaa varten molemmissa mittauskohteissa mitattiin lisäksi tuulen suuntaa ja nopeutta sekä ulkoilman painetta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sekä sademäärää.
Mittausten tavoitteena oli kartoittaa ilmanlaadun perustila Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoskohteissa ennen mahdollista uuden kaivostoiminnan aloitusta. Myös koetoiminnan aikana mitattiin pölyn leviämistä.

Sivukivikasojen osalta pölypäästöt tulevat keskittymään kesäaikaan, koska talvisin ne ovat lumen peitossa. Kesäaikaan tulevia pölypäästöjä pyritään minimoimaan läjitettävän materiaalin riittävän karkealla kokojakaumalla ja kasteluin. Lisäksi pölypäästöjä voidaan minimoida siten että sivukivialueen valmiiksi tullut osa maisemoidaan.

Räjäytysten yhteydessä syntyy lämpöä, jonka vaikutuksesta lumi sulaa sitoen samalla pölyä. Räjäytysten yhteydessä syntyvät pölymäärät ovat kaivoksen kokonaismittakaavassa suhteellisen pieniä ja ne ajoittuvat lyhyelle ajalle kerrallaan. Niiden osuus kokonaispölypäästöistä on pieni.
Pölyntorjuntakeinot tulevat tarkentumaan suunnittelutyön edetessä ja tuotannon aikana.

Jätä oma kysymyksesi.