Toimenpiteet

Ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan kaikin tavoin

Kaivostoiminnasta syntyy aina ympäristövaikutuksia. Hannukaisen kaivoksen uudelleen avaamisessa on pyritty löytämään ympäristöä vähiten kuormittavat vaihtoehdot.

  • Räjäytykset keskitetään tietyille ajankohdille ja niistä viestitään huolellisesti, jotta ympäristössä pystytään varautumaan niihin. Räjäytyksiä on tuotannon aikana 1 – 2 kertaa viikossa päiväsaikaan.
  • Murskaamo sijoitetaan maan alle Hannukaiseen. Näin pöly, tärinä- ja meluhaitat pienenevät oleellisesti.
  • Uusi rikastamo rakennetaan Rautuvaaraan, maantien ja rautatien väliselle alueelle. Tämän ansiosta sekä Niesa- että Äkäsjoen vesistöt säilyvät koskemattomina.
  • Rikastushiekan varastointi sijoitetaan Rautuvaaran olemassa olevalle rikastushiekka-altaan alueelle.
  • Malmi kuljetetaan rikastamolle katetulla hihnakuljettimella. Hihnakuljettimen sijoittamisessa maastoon on huomioitu porojen esteetön kulkeminen vanhoilla reiteillään.
  • Malmin päällä olevat sivukivimassat ja poistettavat maamassat sijoitetaan eriteltyinä Hannukaisen ja Kuervitikon välimaastoon. Alueet ovat tarkasti suunniteltu alavimmille alueille ja pohjaveden virtaussuunnat huomioiden.
  • Sivukivikasojen yläpinnat jäävät ympäröivän maaston korkeusaseman alapuolelle. Maa-aines käytetään kaivoksen sulkemisen yhteydessä maisemointiin. Maisemointia tehdään sitä mukaa, kun alueet jäävät pois käytöstä.
  • Kaivoksen sivukivien läjitysalueiden pohja- ja pintarakenteissa pyritään käyttämään teollisuuden sivuvirtojen materiaaleja mahdollisimman paljon.
  • Kaikki kaivostoiminnassa syntyvät vedet käsitellään puhdistusprosessissa ja puhdistetut vedet johdetaan laskeutusaltaiden jälkeen putkessa Muonionjokeen.

Jätä oma kysymyksesi.