vesienkäsittely

Kolarin kaivokselle suunnitellaan parasta mahdollista vesienkäsittelyä

Hannukainen Mining on solminut kumppanuussopimuksen jo pitkään kaivos- ja teollisuusvesien- käsittelyssä ja mikrobiologian asiantuntijana toimineen, Teollisuuden Vesi Oy:n kanssa. Kumppanuussopimuksen myötä Hannukaisen kaivosalueen vesienkäsittelyn tavoitteena on löytää sellaisia ratkaisuja, joilla haitallisten aineiden pitoisuudet saadaan niin pieniksi, että niiden merkitys olisi olematon. Vesienkäsittelyä testataan, pilotoidaan, tutkitaan ja kehitetään niin kauan, että voidaan olla varmoja, että kaivoksen purkuvesistä ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Teollisuuden Veden ja Hannukainen Miningin yhteistyön alettua on muun muassa ympäristölupa- hakemuksessa esitetyt laskelmat tarkentuneet.
Vesienkäsittelyn suunnittelun perustana on mahdollisimman pieni raakaveden käyttömäärä ja prosessivesien kierrätys rikastamon sisällä selkeytyksen ja sakeutuksen avulla.
On laskettu, että sulfaatin päästökuorma tulee olemaan suurimmillaan oikein sateisina vuosina. Vähäsateisina vuosina sulfaattikuormat ovat vähäiset. Siksi Hannukainen Miningin vesienkäsittelysuunnitelmissa otetaan huomioon ja tarkastellaan pidemmän aikavälin ympäristövaikutuksia.

”Sulfaatille altistuminen esimerkiksi uidessa ei muodosta riskiä vesistön käyttäjille.”

Rikastusprosessissa kierrätetään vettä tehokkaasti

Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhoksista louhittava malmi rikastetaan Rautuvaarassa.
Rikastusprosessi koostuu monivaiheisista jauhatuksista ja vaahdotuksista, magneettierotuksesta, kiinto- aineen sakeutuksesta ja rikasteiden suodatuksesta. Rikastusprosessissa käytettäviä kemikaaleja ovat:

  • pH:n säätäjät
  • vaahdotteet
  • kokoojat
  • painajat

Vaahdotteilla saadaan vaahdotuksessa mineraaleja kuljettaville ilmakuplille halutut ominaisuudet. Kokoojilla saadaan tietyt mineraalit tarttumaan vaahdotuksessa ilmakuplaan ja näin ollen erotettua ne muusta kiintoaineesta. Painajilla taas estetään tiettyjen mineraalien tarttuminen ilmakupliin. Eri mineraalien vaahdottuvuuteen vaikutetaan lisäksi pH:ta säätämällä. Edellä mainittujen kemikaalien lisäksi kiintoaineen sakeutuksessa käytetään flokkulanttia.

Rikastamon prosessiin ei juurikaan oteta vettä kaivosalueen ulkopuolelta. Pääosa tarvittavasta vedestä saa- daan sisäisestä kierrosta prosessin eri vaiheissa suoritettavien kiintoainesakeutuksien ylitteenä.

Tämän sisäisesti kierrätettävän veden lisäksi prosessiin otetaan vettä noin 100 m3/h selkeytysaltaasta, joka on pääasiassa avolouhoksesta pumpattavaa vettä.
Vähäisellä rikastamon ulkopuolelta tulevan veden määrällä pyritään minimoimaan vaikutukset ympäröiviin vesistöihin, koska tällöin myös rikastamon poistettavan veden määrä voidaan pitää pienenä. Kaikki rikastamon vesikierrosta pois johdettava vesi puhdistetaan.

”Kaikki rikastamon vesikierrosta pois johdettava vesi puhdistetaan.”

Havainnekaavio vesienkäsittelystä

Jätä oma kysymyksesi.