Generic filters
Exact matches only
Julkaistu: 30 kesäkuun, 2020

Hannukainen Mining Oy on jättänyt tänään täydennyksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseensa.
Täydennyksessä vesienkäsittelyprosessia on tarkasteltu ns. pahimpien skenaarioiden kautta, mikä tarkoittaa sitä, että vesienkäsittelyn mitoituksessa ja kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty hyvin konservatiivisia vedenlaatuja, jotta voidaan varmistua siitä, että toiminnasta ei aiheudu vesistöjen tilaa heikentäviä vaikutuksia missään olosuhteissa.
– Mitoituksen turvamarginaalit ovat suuria, jotta voimme varautua käsittelypiikkeihin eli tilanteisiin, joissa käsiteltävien vesien määrä tai pitoisuudet olisivat keskimääräisestä poikkeavia eli esimerkiksi kevättulvahuippujen tai kuivan kauden aikaan, hankejohtaja Jaana Koivumaa sanoo.

Täydennyksessä on haettu ratkaisuja kaivostoiminnasta aiheutuvien vesistövaikutusten minimoimiseen.
Matalarikkisen rikastushiekan laatua on parannettu siirtämällä osa rikin poistossa syntyvästä rikastushiekasta korkearikkiseen rikastushiekka-altaaseen. Lisäksi vesienkäsittelyssä muodostuvat sakat loppusijoitetaan korkearikkiseen rikastushiekka-altaaseen, koska altaassa on riittävät rakenteet ko. jätteen sijoittamiselle. Tällä toimenpiteellä saadaan vähennettyä matalarikkisen rikastushiekka-altaan ympäristövaikutuksia.
– Sulfaattipitoinen vesi voidaan stabiloida kiinteään muotoon. Rikastushiekka-altaan ylitevesiä ei ole lähtökohtaisesti tarpeen poistaa talvisin, jolloin ksantaattia ei myöskään päädy tasausaltaalle ja purkuvesiin talvisaikaan. Myös ionitasapaino on huomioitu ja tarkastettu suunnittelussa. Rikastusprosessin suunnittelun tavoitteena on ollut maksimaalinen kierrätysaste. Olemme saavuttaneet prosessivesille 95-prosentin kierrätysasteen ja näin minimoineet raakaveden käytön, Koivumaa listaa täydennyksessä esitettyjä asioita.

Uusia käsiteltävien vesien altaita Hannukaiseen
Täydennykseen on lisätty uusia käsiteltävien vesien altaita Hannukaiseen. Hannukaisessa muodostuvat vedet halutaan erottaa puhtaisiin vesiin ja käsittelyä vaativiin vesiin, jotta vesienkäsittely saadaan optimoitua.
Uusien altaiden myötä Hannukaiseen tulee kaksi käsiteltävien vesien allasta ja puhtaiden vesien allas. Tämän johdosta allastilavuus Hannukaisessa kasvaa miljoonalla kuutiolla eli vesien varastointikapasiteetti kasvaa puolella. Uudet altaat eivät vaikuta kaivospiiriin.

Käsiteltäviä vesiä muodostuu happoa muodostavilla sivukivialueilla ja Hannukaisen avolouhoksessa. Vedet johdetaan käsiteltävien vesien altaaseen ja sieltä edelleen vesienkäsittelyyn Rautuvaaraan.
Osa alueella muodostuvista vesijakeista on puolestaan laadultaan lähellä luonnonvesien pitoisuuksia. Nämä johdetaan puhtaiden vesien varastoaltaaseen ja sieltä tasausaltaan kautta Muonionjokeen tai otetaan käyttöön raakavedeksi rikastamolle. Vesijakeita erotetaan ja ne johdetaan laadun perusteella joko käsittelyyn tai puhtaiden vesien altaaseen.
Hannukaisen alueella on siirretty myös Kivivuopionojan siirtouomaa.
– Kivivuopionojan siirrolla kauemmas sivukivialueista ja muista kaivoksen toiminnoista voimme minimoida toiminnan vaikutuksia Valkea- ja Äkäsjokeen, Koivumaa kertoo.

Yhteisvaikutukset Kaunis Ironin kanssa jäävät pieniksi
Kevään aikana sekä Hannukainen Mining että Kaunis Iron ovat laatineet yhteisvaikutusten arviointeja.
Kaunis Iron on käyttänyt yhteisvaikutusten arvioinnissaan Hannukainen Miningin vanhoja lukuja. Hannukainen Miningin tekemä yhteisvaikutusten arviointi perustuu nyt annettuihin uusiin lukuihin, minkä vuoksi kaivosyhtiöiden tekemiä yhteisvaikutusten arviointeja ei voi vertailla keskenään.
– Kun purkuvesi sekoittuu, pitoisuusmuutokset Muonionjoessa ovat pieniä. Myös sulfaattipitoisuudet sekoittuvat joessa suhteellisen nopeasti, Koivumaa laskee yhteisvaikutuksia.

Kaivoksen suunnittelu jatkuu
Hannukainen Miningin jättämä täydennys pitää sisällään lukuisia ratkaisuja keväällä 2018 havaittuihin suunnitelmien puutteisiin.
– Olemme pyrkineet esittämään asiat täydennyksessä niin kattavasti, että viranomainen voi tehdä päätöksensä saamiensa tietojen pohjalta. Esimerkiksi vesienkäsittely on haluttu suunnitella perusteellisesti, mikä on vaatinut aikaa muun muassa tutkimusten ja mitoituksen osalta. Lisäksi olemme tehneet täydentäviä mallinnuksia, joiden tekeminen vaatii usein kuukausien työtä.

Vesientilan ekologisen arvion, vesienhoidon tavoitteisiin liittyvän arvion, päivitetyn jätehuoltosuunnitelman ja päivitetyn sulkemissuunnitelman yhtiö jättää AVI:lle loppuvuodesta. 
– Suunnittelu jatkuu edelleen ja mikäli havaitaan puutteita, jotka vaativat ympäristölupahakemuksen täydentämistä, tullaan se tarvittaessa myös tekemään, Koivumaa lupaa.