Generic filters
Exact matches only

Kestävää toimintaa kaivoksen koko elinkaaren ajan

Hannukainen Mining Oy on mukana monissa ympäristöhankkeissa, kuten muun muassa Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -toimintaohjelmassa.

Olemme sitoutuneet kaivosvastuujärjestelmän mukaisesti noudattamaan luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkiseurantaan.

Kaivosvastuujärjestelmä antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan. Järjestelmän avulla myös arvioidaan ja todennetaan jäsenyhtiöiden sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. Yhtiöiden kuulumisesta kaivosvastuujärjestelmän piiriin päättää Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallitus.

Hyvät pisteet kehittyvälle organisaatiolle

Hannukainen Miningille on tehty vuoden 2017 aikana kestävyystyökalu yhdessä Aalto-yliopiston, Digipoliksen ja VTT:n kanssa. Kyseessä on valtakunnallinen hanke.

Kestävyystyökalun ajatuksena on tarkastella teollisuuden toiminnan kestävyyttä tasapainoisesti huomioiden ympäristö-, taloudelliset- ja sosiaaliset ulottuvuudet.

Työkalu on kehitetty läpivalaisemaan asioita, jotta mahdolliset puutteet voidaan havaita ajoissa ja ne voidaan tarvittaessa korjata.

Kokonaiskestävyydeksi saatiin lukuarvo -3,0 skaalalla, missä paras on -5 ja huonoin on +5. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä lukuna kehittymässä olevan organisaation kohdalla.

Saadut tulokset osoittavat, että jokaisella osa-alueella on vielä parantamisen varaa, mutta kaivoshankkeen ollessa vielä suunnittelun alla, on luonnollista, että puutteitakin esiintyy.

Eniten parantamista on raportoinnissa ja toimintaohjeiden laatimisessa sekä kehittämisessä. Myös johtamisen organisaatio on vasta kehittymässä, koska pääosa em. asioista on emoyhtiön Tapojärvi Oy:n toiminnasta.

TULOKSET:
Ympäristökestävyys -2,4
Sosiaalinen kestävyys -3,4
Taloudellinen kestävyys -3,1
Kokonaiskestävyys -3,0

(arvosteluasteikko hyvä -5, huono +5)

Tavoitteena aito yhteistyö

Hannukainen Miningille on tärkeää faktoihin perustuva, avoin, rakentava ja jatkuva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa.
Olemme linjanneet, että aina ensin tiedotamme viranomaisia ja sen jälkeen muita sidosryhmiämme.
Emme osallistu sosiaalisessa mediassa käytyihin keskusteluihin, vaan sen sijaan jaamme tietoa omien verkkosivujen, sähköisen uutiskirjeen ja kohtaamisten kautta.
Uskomme, että esimerkiksi kaivostoiminta ja matkailu mahtuvat samalle paikkakunnalle vahvistamaan Lapin ja ennen kaikkea Kolarin elinkeinoja.

Sidosryhmätyötä on tehty aktiivisesti vuodesta 2017 alkaen. Kolarin kunnan vuorovaikutustyöryhmä on järjestänyt kunnantalolle infoiltoja, joissa kaivoshankkeen suunnitelmia on käsitelty aihealueittain.
Hannukainen Mining on osallistunut useisiin tapahtumiin, seminaareihin ja messuihin. Tapahtumissa on käsitelty hankesuunnitelmia. Näihin tilaisuuksiin on lähdetty keskustelemaan ja myös kirjaamaan ylös sidosryhmien kysymyksiä. Jokaiseen kysymykseen on pyritty vastaamaan heti, kun vastaus on saatavilla.

”Kasvotusten käydyissä keskusteluissa olemme pystyneet havainnollistamaan kaivoksen ympäristövaikutuksia kysyjän omaan mielenkiintoon, tiettyyn alueeseen, kotiin tai mökkiin mittaroiden. Samalla olemme oppineet tuntemaan toisiamme ja uudelleen lähestyminen on ollut helpompaa.”

Tulemme mielellämme kertomaan hankkeestamme. Tulemme mielellämme kertomaan kaivoshankkeesta erilaisin tilaisuuksiin. Voit ottaa meihin yhteyttä info @hannukainenmining.fi kautta

64 % kolarilaisista kannattaa kaivoshanketta

  • Mitä sinulle tulee mieleen Hannukaisen kaivoshankkeesta?
  • Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
  • Miten arvioit yhtiön toimintaa?

Näitä ja useita muita kysymyksiä kysyttiin huhtikuussa 15-79 -vuotiailta kolarilaisilta. Tiedonkeruun, aineiston käsittelyn ja raportoinnin toteutti Taloustutkimus Oy Hannukainen Miningin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kolarilaisten mielipiteitä Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvistä asioista. Tutkimukseen vastasi yhteensä 362 vastaajaa.

Kyselyn tuloksiin pääset alla olevasta napista.

 

Hannukainen Mining on mukana kehittämässä työkaluja kaivosten sulkemisen hallintaan

Kaivosprojektit ovat ainutlaatuisia teollisuuden hankkeita johtuen niiden luonnostaan rajallisesta elinkaaresta.Kaivoksen sulkemisprosessi on erittäin tärkeä Euroopan kaivosteollisuudelle. Toiminnan takaaminen asutulla alueella vaatii ympäristön huippuosaamista kaikilta kaivosprojekteilta.
Kaivoksen sulkeminen on pitkä ja jatkuva prosessi, joka alkaa jo heti kaivoksen suunnitteluvaiheessa, sillä kaivoksen sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen ajanjakso ovat avaintekijöitä kaivoksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Sulkemisen jälkeinen aika tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kaivoksen kestäville alueellisille hyödyille, mi- käli sulkeminen on suunniteltua ja hoidettu asianmukaisella tavalla.
Hannukainen Mining on mukana Closurematic-projektissa, joka kehit tää ja parantaa kaivosten sulkemista digitalisaation avulla.
Projektin aikana on tarkoitus luoda järjestelmä, josta löytyvät muun muassa mallipohjat sekä ohjeet kaivoksen sulkemissuunnitelman laatimiselle, teknisen tuen saatavuus, tiedon kerääminen ja hallinta sekä erilaisia työkaluja sulkemisprosessin tarkkailuun ja hallintaan.
Projekti kestää kolme vuotta ja sitä koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muita yhteistyökumppaneita ovat French Geological Survey (BRGM), DMT konsultointiryhmä (TÜV Nord Group osasto), M-solutions R&D Oy, ja Hannukainen Mining Oy.